top of page

Acerca de

ייעוץ תרמי 

תכנון תרמי למבנה לפי תקן ת"י 1045

אנו יודעים להתאים את הבידוד התרמי המושלם לפרויקט ובכך לעצב מבנה יעיל אנרגטית

הייעוץ מתבטא במידול ממוחשב של המבנה והפקת דוחות תרמיים לפי דרישות התקנים

התאמת הבידוד לשיטת הבניה 

הפקת מסמך הנחיות תרמיות לתכניות ביצוע


ליווי עד לקבלת היתר בניה וטופס אכלוס

bottom of page